Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

BÀN VỀ SÁNG TẠO


Khi chúng ta đo bằng giá trị tăng thêm thì bộ máy bắt buộc phải hiệu quả hơn, vì nó là cái mới,
phải nghĩ ra cái mới, phải có sản phẩm mới,thị trường mới, khách hàng mới, và đó mới thực sự
là sự sáng tạo mới. Khi tạo ra giá trị mới thì bộ máy phải lao động kiểu khác, phải vắtóc ra mà
nghĩ.
http://sdme.com.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét